BREV TIL SKOLEN

BREV TIL SKOLEN

Press on the picture, å se video. 

NÅ GJELDER DET!
Vi har 2 eksempel på brev du kan sende til skolen,ene mot vaksinen og det andre mot karantene.
Har du bestemt deg for å ikke vaksinerer barna,med en ikke godkjent vaksine?
MANGE FOLK ER BEKYMRET!
Og med GOD GRUNN, SE VIDEO
Å UTSETTE BARNA FOR DETTE ER HELT UNØDVENDIG! 

EN LÆRER SKRIVER: Jeg tar ikke sjansen. Jeg jobber i videregående og elever ligger strødd med bivirkninger, tenkte fra første dag at dette er ikke normalt. Jeg mener det er et stort medisinsk feilgrep å tilby den, og det er nok av eksperter som advarer.
DU BESTEMMER!
DU HAR ET ANSVAR! 
Det er lover og regler og ikke minst menneskerettigheter å forholde seg til.

√ Ingen under 18 år får være med på medisinske eksperimenter. 
√ Ingen skal følelsesmessig påvirkes eller presses til vaksinering. 
√ Den som medvirker til skade på barn er strafferettslig ansvarlig.

Ansvarserklæring 
-Denne henvendelsen gjelder erklæring om ansvar for alle i kommunale stillinger vedrørende nåværende eller fremtidige smitteverntiltak tilknyttet korona/covid-19 inkludert korona/mRNA-vaksiner og PCR-tester.

Årsak og begrunnelse:
-Vi har funnet og presenterer klare bevis som viser at vaksinene er eksperimentelle og hasteinnført og fremdeles under midlertidig nødgodkjenning via EMA. MRNA-teknologi i vaksiner tas i bruk for første gang i historien i befolkningen uten nødvendig og tilfredsstillende informert samtykke. Høyesterett har i en prinsipiell avgjørelse fastsatt som norm at det er “et grunnleggende krav at det må foreligge samtykke fra pasienten for legebehandling…” Et “ledende synspunkt må være at pasienten må få informasjon som ikke utelukker vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter hvor det er reelle valgmuligheter”.

Det vises i denne sammenheng til helseforskningsloven §§ 9, 10, 13 og 17, jf. forskningsetikkloven som oppstiller hvilke etiske rammer som skal overholdes for deltakere i forskningsstudier. Av disse bestemmelsene fremkommer det klart at barn under 18 år ikke har samtykkekompetanse i forskningsstudier.

Det betyr at regjeringen har brutt grunnloven og menneskerettigheter. Alle i ansvarlige posisjoner bes om å foreta full stopp når det kommer til bruk av korona/mRNA-vaksiner overfor våre barn og unge opp til 18 år. Det samme gjelder bruk av PCR-hurtigtest

Her er forslag til brev:
Bytt ut XXXX og andre personlige opplysninger, og signer med rød eller lilla skrift og blokkbokstaver. 
(Burde kanskje signeres fysisk, men epost får duge, om man ikke kan overlevere brevet personlig.)
 
Dette brevet gjelder hovedsaklig om å ikke testes, men det er bare å legge til noen lenker vedrørende vaksinen, så  er man dekket der også.
Legge ved de to lenkene nedenfor her, enkelt og greit, og så er man dekket?
 
https://www.frittvaksinevalg.com/brosjyre-til-ungdom-om-covid-vaksinene?fbclid=IwAR1dJLXPjEdqxBR9o66ivXb8DI8D3eRWp-5ni4Q0bk4YDqZ-gLMQNCAY0Dg
 
https://steigan.no/2021/09/kommuneoverlege-lyngen-dette-har-du-ikke-dekning-for/?fbclid=IwAR1J3cjtQsueB-mnyoWoWYYupiuBIN5FsNI5kl0OXkV268utnRZkgztiQfo
 
-----------------
 
Ok, her er brevet, og det er bare å dele det videre med flere, om du ønsker.
Malen og mye av infoen er hentet fra naturrett.no og så har jeg lagt til en del info og lenker som var viktig for meg å ha med i tillegg.
Blant annet om hva regimet gjør med barna og hva vi bør ha i skolen istedet.
Samtidig greit å ha en hyggelig tone med skolen, tenker jeg.
 
----------------------------------------------
 
 
Til XXXX skole v/rektor XXXX

 

Eposten sendes også til:

Assisterende rektor XXX
Kontaktlærer XXX
AKS-leder XXX
Baseleder 4. klasse-AKS XXX
Helsesykepleier xxxxx

 

 

 

 

                                                                                                  Sted, dato

 

 

Erklæring om selvråderett for XXX født den XXX vedrørende nåværende eller fremtidige tilbud og/eller krav om PCR-test/hurtigtest eller vaksinering 

 

 

Jeg ber om at denne henvendelsen journalføres.

 

Merk at henvendelsen kommer fra XXX mor, undertegnede, alene. 

XXX far, XXX, er informert om at jeg sender dette til dere. 

 

Først vil jeg si at vi generelt er veldig fornøyde med XXX skole og AKS/fritidsordning og at XXX vår stortrives, både med lærere og elever. Sånn at dere vet dét!

Samtidig er jeg svært negativ til det koronatestregimet som er satt i gang på skolen. Jeg mener dette er helt unødvendig, og skadelig for barnas helse, både fysisk og mentalt.

 
Jeg vil derfor med denne henvendelsen meddele at XXXX ikke på noe tidspunkt skal testes med PCR-test/hurtigtest på skolen eller i direkte eller indirekte regi av skolen. 

Jeg tror ikke dette er noe dere ville finne på å gjøre uten godkjennelse fra begge foreldre uansett, men jeg vil gi tydelig beskjed for sikkerhets skyld. Han skal naturligvis heller ikke på noe tidspunkt vaksineres på skolen eller i regi av skolen.

XXXX far har sagt seg enig i at XXX ikke skal testes, pga. mitt ønske. XXXX er også informert om at han ikke skal testes eller vaksineres.

 

Jeg anser testingen som en klar krenkelse av XXXX (og mine) medfødte rettigheter. Testingen er i tillegg å anse som en stor påkjenning for ham. Jeg ønsker heller ikke å bidra til muligheten for falske positive prøvesvar, med strengere nedstengning av samfunnet som mulig resultat.

 

En PCR-test kan ikke skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen. Det har kommet fram at testing med 40 sykluser (slik som anvendes i Norge, bekreftet av Rikshospitalet) har gitt grove feil i prøvesvarene; opp mot 97% falske positive prøvesvar. 

Videre er prøvepinnene sterilisert med Ethylene Oxide, som er et kreftfremkallende og giftig stoff. Det er en offentlig og anerkjent problemstilling at rester av stoffet er igjen på medisinsk utstyr etter sterilisering og forårsaker eksponering. 

Se også info om hurtigtestene nedenfor.

 

Jeg vil ikke at mitt barn skal utsettes for giftige stoffer, eller for skremmende og vonde opplevelser, press og diskriminering. Det foreligger ingen lovhjemmel for å kreve testing av barn (eller voksne). 

 

Per nå har alle som har ansett seg som sårbare, og øvrige som har hatt et behov, blitt vaksinert.  De er dermed «beskyttet», noe som tilsier at dette regimet ikke lenger kan forsvares. Barn og unge smitter ikke andre (se nedenfor), og de blir svært sjeldent syke av korona.

 

--Ettersom et slikt testregime er igangsatt på skolen – kan skolen fremvise dokumentasjon til oss foreldre som viser at barn er farlige smittespredere? 

Såvidt jeg vet, finnes ingen slik dokumentasjon på verken myndighetenes, WHOs eller FHI sine nettsider. 

 

--Jeg undres over hvordan kan skolen i det hele tatt kan legge til rette for at helsemyndighetene får gjennomføre slike inngripende tiltak? 

For meg fremstår dette som et regime som ikke bare vil skremme barn og unge nå, men som de vil kunne ha med seg den negative effekten av for resten av livet. 

 
Gjennom tiltakene læres barna, direkte eller indirekte, til at en vanlig forkjølelse er skummelt, de lærer at deres helt normale, sunne, velfungerende slimhinner, som iblant krever at man gir fra seg et kremt, host eller nys, er en trussel for menneskene rundt. 

Barna lærer at de bare i egenskap av å eksistere, er potensielt farlige for andre.

Barna lærer at selv om de føler seg helt friske, så er de likevel konstante bærere av skjult, livsfarlig smitte som kan gjøre at andre dør. 

 

De lever konstant under den psykiske trusselen av å skulle testes, gjennom fysisk smertefulle tester, for hele tiden aldri å vite om de plutselig må i karantene slik at de ikke får lov å gå på skolen, se vennene sine, se annet enn den aller nærmeste familien sin.

 

Jeg mener disse tiltakene står for det motsatte av hva slags lærdom barn og unge bør få med seg fra skolen: 

De bør lære om naturlig medfødte og ukrenkelige rettigheter, om selvråderett over egen kropp, om informert samtykke, og hvordan vi mennesker i utgangspunktet er født sterke og sunne med et fantastisk og avansert immunforsvar. 
Hvilke fysiske, psykiske og emosjonelle faktorer gjør at immunforsvaret svekkes, og hvilke faktorer gjør at det styrkes? 
Hva gjør frykt med immunforsvaret?

 

Jeg viser videre til forskning Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021: «Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien. Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig».  

https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/nar-tiltaket-er-verre-enn-pandemien?fbclid=IwAR2Pa4w0se9rcavdhjBHz3g8WmY0U3l-K8CrIF2ylyihKRePDQT0c1YomQo

 
 

I januar i år falt det en dom av prinsipiell betydning i den tyske byen Weimar. Saken var reist på vegne av to elever ved en av grunnskolene i byen og dreide seg om lovligheten, eller ulovligheten, av myndighetenes påbud om masker, koronatester og minsteavstand i grunnskolen. Dommen inneholder et svært grundig og omfattende kildemateriale, blant annet om RT-PCR-testene, og retten sier at den høye graden av falske positive tester fører til unødvendig samfunnsmessig nedstengning, og andre tiltak som skader samfunnet og den enkelte. Når det gjelder skolen og barna der, sier retten framfor alt at: Disse tiltakene «setter barnas åndelige, kroppslige og sjelelige velvære i fare».

Videre fremkommer det; “Tvang mot skolebarna til å bruke masker og holde avstand fra hverandre og fra tredjeparter skader barna fysisk, psykologisk, pedagogisk og i deres psykososiale utvikling, uten mer enn marginal fordel for barna selv eller tredjeparter. Skolene spiller ingen vesentlig rolle i pandemien.»

 

“PCR-testene og hurtigtestene er i prinsippet ikke engang i utgangspunktet egnet for å bestemme en ‘infeksjon’ med SARS-CoV-2-viruset. Ifølge forklaringene i ekspertrapporten kommer dette fra egne beregninger fra Robert Koch Institute. Ifølge RKI-beregninger, som ekspert Prof. Dr. Kuhbandner forklarer, i massetester med hurtigtester, uavhengig av symptomer, er sannsynligheten for å faktisk være smittet hvis man får et positivt testresultat, bare to prosent med en forekomst på 50 (testspesifisitet 80%, testfølsomhet 98%). Det betyr: For hver andre virkelig positive hurtigtestresultat vil det være 98 falske positive hurtigtestresultater, som alle må testes på nytt med en PCR-test. Dette kan man ikke pålegges fordi det er uforholdsmessig i forhold til den effekten som kan oppnås med det. Samtidig setter den regelmessige prøvetvangen barna under et psykologisk press, fordi deres evne til å gå på skole hele tiden blir satt på prøve.»

 

Tingretten understreker tydelig at:

“Basert på undersøkelser i Østerrike, der det ikke brukes masker på barneskolene, men hurtigtester utføres tre ganger i uka, går det fram av utredninger fra eksperten Prof. Dr. Kuhbandner at 100 000 grunnskoleelever måtte tåle alle bivirkningene av å ha på seg maske i ei uke for å forhindre bare én infeksjon per uke».

Hele dommen finner man her (tysk utgave):

 

https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/04/Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online.pdf

 

Det vises også til en dom fra København Byret datert 08.07.2021. saken dreide seg om en mann som nektet å la seg teste med PCR- test ved ankomst fra utlandet. Det ble bl.a. anført; «Jeg søger hermed om genoptagelse af min sag, det er ret vigtigt, at man har mulighed for at møde op med noget så vigtigt, som når staten kræver adgang til at indsprøjte væsker i ens krop, tage ens DNA og kræve at man indgår i et medicinsk eksperiment og få foretaget sundhedsmæssige undersøgelser. Noget som har været strengt forbudt siden Nuremberg Retsopgøret og som I kan læse om i Nuremberg Protokollen, som Danmark også har underskrevet».

 

Retten ved påtalemyndigheten frifant mannen på eget initiativ, noe som er svært uvanlig. Dette kan tolkes som om at domstolen ikke ønsket en rettsprosess vedr. de spørsmål som ble reist. 

 

Norge har også underskrevet Nürnberg-protokollen som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker. Brudd på Nürnberg Kodene er klassifisert som forbrytelser mot menneskeheten. 

 

For øvrig vises det ellers til Grunnlovens §§ 102 og 104, Helsinkideklarasjonen, European Council Resolution 2361, Article 7.3.1 &7.3.2, European Convention on Human Rights Resolution Article 3, som alle verner enkeltmennesket mot inngrep.  

 

 

Oppsummering

 

Barna på skolene/barnehager er ingen smittekilde. 

Testpinnene til PCR-testen/hurtigtestene er sterilisert i Ethylene Oxide.

Inngrep som testing, vaksinering og karantene er ikke forankret i norsk lov.

 

 

 

Samtidig informeres det om at vår sønn/datter naturligvis holdes hjemme fra skolen ved sykdom. 

 

Jeg ber om bekreftelse på at denne henvendelsen journalføres. 

  

Jeg ser positivt på skolens mulighet til å endre tiltakene som er satt i gang.

 

På forhånd takk

 

Med vennlig hilsen

Xxxxx Xxxxxxx

 

 

 

Ytterligere dokumentasjon og informasjon:

 

UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge):

'Bruker man testen til screening av friske personer eller personer med svake symptomer vil det være mange falske negative, og man kan også i mindre grad stole på et positivt svar.'

 

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/covid-19-hurtigtester-er-ikke-bare-hurtigtester

 

 

FHI (folkehelseinstituttet):

“Antigentestene har litt dårligere evne til å korrekt skille friske fra syke (lavere spesifisitet) enn PCR. Det betyr at man kan risikere at noen tester blir positive selv om personen ikke har infeksjon.”

 

Link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/antigen-

hurtigtester-til-bruk-ved-jevnlig-testing-av-storre-grupper/

 

 

PCR-test ( antigen/hurtigtest)

Når det gjelder selve testmetodene, så vil PCR-testen (inkludert antigen/hurtigtesten) ikke være anbefalt til bruk, for å få svar på om en person er syk med coronavirus, etter 31.12.21, ifølge folkehelseinstituttet i USA, CDC. Testen skiller ikke mellom vanlig influensavirus og covid19.

 

Link må kopieres i sin helhet: https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

 

 

Ved bruk av testpinnen kan ulike stoffer føre til akutte og kroniske skader:

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/21/covid-pcr-test-swabs-are-as-dangerous-as-inhaling-asbestos/

 

Ethylene oxide restverdi ISO standard ANSI/AAMI/ISO standard 10993-7:2008/(R) 2012.

https://www.steris-ast.com/techtip/overview-ethylene-oxide-residuals/

 

Ethylene oxide compound summary:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-oxide

 

Dansk rettsavgjørelse fra Københavns Byret vedr. bruk av PCR- test: 

https://mailchi.mp/jfk21/jfk-har-vundet-den-frste-retssag-over-den-danske-anklagemyndighed?e=%5BUNIQID

 

 
 
WHO innrømmer: Testene gir falske positive:

The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of "Positive Cases" are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis - Global Research

The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of "Pos...

One year later the WHO retracts. They don't say "We Made a Mistake". It's carefully formulated. While they do n...

 

 

Harvard Epidemiologist: Natural immunity offers exponentially more protection than COVID-19 vaccines:

Harvard Epidemiologist Says the Case for COVID Vaccine Passports Was Just Demolished

Harvard Epidemiologist Says the Case for COVID Vaccine Passports Was Jus...

Jon Miltimore

A new study on Israel's COVID outbreak found that vaccinated individuals had 27 times higher risk of symptomatic...

 

 

La barna være i fred: 

Stans massetestingen og ikke innfør generell koronavaksinering

"Korona er ikke en barnesykdom. Likevel massetestes barn og familier. Det er galt. Inntrykket som gis er at barn er symptomfrie, skjulte smittebomber som kan forårsake andres bortgang. Det er å stille barn i en posisjon de ikke skal være i. Barn er generelt friske, og de som skulle gjennomgå korona styrker sitt allerede sterke immunforsvar ved at det skapes naturlig immunitet. Det er hovedregelen:"

La barna være i fred

La barna være i fred

Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF

Stans massetestingen og ikke innfør generell koronavaksinering

 

 TYSK STORAVIS BER UNGDOM OM TILGIVELSE FOR Å HA STØTTET LANDETS REGJERING  

Den tyske storavisen Bild har publisert en video der ansvarlig redaktør Julian Reichelt ber landets ungdom om unnskyldning for alt de har blitt utsatt for av tyranni. Reichelt sier at de gjorde en feil ved å støtte det autoritære corona-regimet som har ødelagt samfunnet fullstendig.

 

«Til de millioner av barn i dette landet som samfunnet vårt er ansvarlig for, vil jeg her og nå uttrykke det verken vår regjering eller vår kansler tør å fortelle deg: Vi ber deg om å tilgi oss. 

Tilgi oss for den politikken som i halvannet år har gjort deg til offer for vold, omsorgssvikt, isolasjon og ensomhet», sier Reichelt.

"Dere er ikke en fare for samfunnet. Ikke tro på denne løgnen. Det er vår oppgave å beskytte dere."

 

Regnet etter opplag er Bild den største avisen i Europa. 

 Når kommer norsk presse på banen?  

 

Popular German Newspaper Issues Apology on Covid Deception 

Popular German Newspaper Issues Apology on Covid Deception

With a circulation of currently about 1.37 million copies daily, the BILD newspaper published by the Axel-Spring...

Jeg viser også til følgende informasjon, fra FHI, der det står at «testing ikke er pålagt», og ber skolen ta dette til etterretning i tiltakene sine:

Syke barn. Når kan barn komme tilbake til barnehage og barneskole?

Fra FHI:
Barn med nyoppståtte symptomer skal holdes hjemme til situasjonen er avklart. Selv om vi anbefaler liberal testing også av barn, er testing ikke pålagt og må alltid skje i samråd med foresatte. Dersom barnet ikke testes og det ikke er sterk mistanke om covid-19 (for eksempel der det ikke er andre personer rundt barnet som har testet positivt for covid-19), gjelder samme anbefalinger som ved andre luftveisinfeksjoner - det vil si at barnet skal holdes hjemme til det er tilbake i sin vanlige form og oppfattes som frisk.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/#naar-skal-barn-med-luftveissymptomer-vaere-hjemme-og-nr-kan-de-komme-tilbake-i-barnehageskole

Bildevedlegg 1:

Når sitronen har covid – kommunelege innrømmer at testene ikke er pålitelige, men at myndighetene pålegger dem å bruke disse i massetesting av barn.
 

Bildevedlegg 2:

Sint mor til skolen – friskt barn i karantene etter 3 dager på skolen

Dersom skolen krever karantene: 
Husk at ansvaret/bevisbyrden ligger hos skolen, ikke hos foreldrene eller barnet. Følgende brev kan sendes, vær oppmerksom på at her må egen informasjon tilpasset situasjonen legges inn mange steder:
-----------
 
 

Til rektor/navn XXXX

osv

 

Jeg viser til tidligere brev sendt til skolen «Erklæring om selvråderett» for min sønn/datter.

 

Jeg lurer på hva skolen forventer: 

Skal XXXX være borte fra skolen i ti dager, selv om han/hun er frisk? 

 

/// Kort info om den personlige situasjonen, men eksempel kan være noe liknende:

Han/hun ble sendt hjem/blir hevdet at skal være i karantene fra: DATO rundt kl. KLOKKESLETT, betyr det da at skolen mener han/hun kan komme på skolen igjen DATO kl. KLOKKESLETT? ///

 

Jeg tenker også på hvordan det vil kunne bli fremover, om det vil bli mange ti-dagers-karantene-perioder dette skoleåret for XXXXX, der han/hun som en frisk gutt/jente ikke vil få være på skolen sammen med vennene sine.

 

I henhold til Opplæringslovens § 2-1 har barn og unge rett og plikt til gunnskoleopplæring. Ettersom det er lovstridig å kreve testing, kan ikke mangel på testing gå utover barnet. Jeg forstår det som at skolen har plikt til å komme med et parallelt undervisningstilbud til de barna som ikke testes (eller vaksineres).

Kan du gi meg tilbakemelding på dette?

 

//// Alternativt, dersom skolen ubehagelige eller truende i saken, eller man ikke har tid til å vente på svar, så får man kanskje stille mer hardt mot hardt, og skrive eksempelvis:

Jeg ber om raskt svar, og dersom vi ikke hører fra dere om tilbud om undervisning i regi av skolen, så vil barnet komme på skolen som vanlig, DAG og DATO kl. XXX. ////

 
Jeg ser frem til å høre fra deg.
 
Vennlig hilsen

 

SÅ SKJER DET FORDI FOLK IKKE TRUR DET VIL SKJE!
DET ER FORSEINT!
Nå ble det slik at min sønn på 14 fikk tatt vaksinen.. Jeg har motsatt meg å godkjenne dette. For at barn skulle få vaksinen då måtte samtykke skjema signeres av begge foreldre. Jeg har ikke gjort dette, likevel ringer han meg igår og fortalte at nå var han vaksinert. Kan noen fortelle meg hvordan dette kan gå an?
PS. HUSK Å FÅ FREM ALLE NAVN PÅ DE SOM PUSHER PÅ,ELLER SOM SETTER VAKSINER, ELLER GJØR NOE ULOVLIGT.  
Se også Nina Cappelen sin blogg>>>
"Rettsprosesser er nå satt i gang over hele verden mot ulike myndigheter, institusjoner og verdensledere, herunder WHO, CDC (det amerikanske folkehelseinstituttet red. anm.), PHE (det britiske folkehelseinstituttet red. anm.), og Bill og Melinda Gates Foundation for Covid19-svindel, forbrytelser mot menneskeheten, og folkemord. Advokatene og de medisinske ekspertene sier de har bevisene de trenger for å sikre domfellelse. Det skriver nettavisen Daily Expose."
 
Takk til alle som sender meg tips, linker og forslag, og takk til de som deler.